Congratulations! Ningyu Wang Finished Master’s Defence

Master’s degree defence meeting for students from Peking University Shenzhen Graduate School was held in Micro/Namo Electronics Building on May 18th, 2017.

Defence commitee includes: Prof. Min Miao, Prof. Yufeng Jin, Prof. Wei Wang, Prof.Jinwen Zhang and A/Prof. Qiancheng Zhao.

Ningyu Wang togethor with 6 students have finished their Master’s defence.

front row (from left to right): Prof. Wei Wang, Prof. Jinwen Zhang, Prof. Min Miao, Prof. Yufeng Jin, A/Prof. Qiancheng Zhao; back row (from left to right): Ningyu Wang, Mingjie Qin, Jinhui Li, Tong Liu, Wei Meng, Nian Liu, Zhongliang Luo.