Congratulations! Yaoping Liu Finished Dissertation Defense

Dissertation defense meeting for Ph.D. candidates from EECS, Peking University was held in Micro/Namo Electronics Building on June 1st, 2017. Yaoping Liu directed by prof. Wengang Wu and prof. Wei Wang has passed her dissertation defense.

Defense meeting committee includes Prof. Xiaohong Wang as chairman, Prof. Haichao Li, Chief Physician Hang Li, Prof. Zhihong Li, Prof. Jianyuan Luo, Prof. Congying Wu, Prof. Wengang Wu, A/Prof. Chun Yang and Prof. Wei Wang as secretary.