People

  • Phone: +86 010-6276 9183
  • Fax: +86 010-6275 1789
  • Email: w.wang@pku.edu.cn
  • Address: RM 349, Building of Micro/Nano Electronics, Peking University, Beijing, P.R.China, 100871.

Wei Wang

  • Professor, Institute of Microelectronics, Peking University.
  • Director, National Key Laboratory of Science and Technology on Micro/Nano Fabrication.
  • Deputy director, Institute of Microelectronics, Peking University.
  • Director, the Micro-electromechanical Systems (MEMS) Research Center, Peking University.

Long-term engaged in micro-nano fluidics technology, clinical micro-nano system, three-dimensional integrated micro-system related researches.

Education:

  • M.S. & Ph.D., ME, Tsinghua University, 2005.
  • B.S., ME, University of Shanghai for Science and Technology, 1999.

Postdoctoral Associates –

Deyin Zheng

PhD Students –

Tingyu Li

Yechang Guo

Wenbo Zhou

Bo Wen

Tingting Hun

Meixuan Zhang

Qingmei Xu

Yuchi Yang

Han Xu

Xu Gao

– MS Students –

Yinghao He

Jie Tang

Mengfan Ou

Qi Wang

Jiangcheng Cao

Xiao Han

Kunzhe Song

Peiyue Li

Zheng Liu

Lang Chen

Tiebin Zhang

– Undergraduate Students –

Run Deng

Xinyu Niu

Jingqi Zhu

Yuanyuan Wang

Ruyi Feng

– Visiting Scholars –

Pan Zhang

Research :
Microfluidic and nanofluidic device, memristor, Photoelectric detection, Biosensors.

Email:
panzhangpku@gmail.com

– Visiting Students –

Jianyu Du

Zhou Yang

Motong Li

Haoran Zhao

– Alumni –

NameYears in GroupAfter Graduation
Yu Zhao\SIAT, Chinese Academy of Sciences
Yongbing Chen2011-2014No. 1 Hospital of Peking University
Rui Zhang2011-2014GE Healthcare
Hongtan Du2012-2014Facebook
Wei Ouyang2011-2014EE Ph.D. program, MIT
Jun Zhao2012-2014Computational Biology Ph.D. program, Yale University
Linbo Shao2013-2014SEARS PhD. Program, Harvard University
Baojun Wang2012-2015The Third Institute of China Aerospace Science and Technology Corporation
Rui Shi2013-2015\
Dongxiao Yan2013-2015EE Ph.D. program, Michigan University
Yeran Zhang2013-2015EE master program, Columbia University
Jing Chen2013-2015\
Menghe Yuan2012-2016M.D. program, People’s hospital of Peking University
Qiongyang Yu2014-2016\
Siwei Li2014-2016ECE master program, University of California, San Diego
Qiuyue Xue2015-2016CS master program, Georgia Institute of Technology
Han Sun2013-2016Beijing National Day School
Jie Huang2013-2016Xi’an Flight Automatic Control Research Institute
Xiao Ma2014-2016\
Chen’guang Zhang2014-2016Chemical Engineering Ph.D. program, University of Notre Dame
Wenda Zhao2014-2016University of Texas at Austin
Wangzhi Dai2014-2017EE Ph.D. program, Massachusetts Institute of Technology
Yuqi Wang2015-2017BME Ph.D. program, Yale University
Ningyu Wang2015-2017Huawei Technologies Co. Ltd, Beijing
Chang Gao2015-2017\
Junjie Hu2016-2017BME Ph.D. program, University of California, Davis
Lingqian Zhang2011-2018Institute of Microelectronics of the Chinses Academy of Sciences, Beijing
Xiaolong Rao2012-2018M.D. program, No.1 hospital of Peking University
Yudan Pi2013-2018Huawei Technologies Co. Ltd, Beijing
Yuanjian Wu2013-2018Huawei Technologies Co. Ltd, Shenzhen
Xiaofan Zhao2013-2018University of Southern California,Translational Bioinformatics
Haida Li2015-2018Ph.D program, Beijing Normal University
Daixing Wang2017-2019China Aerospace Science & Industry Corp, Beijing
Xudong Zhao2017-2019ZTE Corporation, Beijing
Longguang Zhu2017-2019Huawei Technologies Co. Ltd, Shenzhen
Yaoping Liu2008-2019Postdoc, Singapore-MIT Alliances for Research and Technology (SMART) Centre
Xiao Dong2017-2020Ph.D program, Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology, Korea
Xinyue Deng2018-2020Ph.D Program, Rockefeller University
Weihao Li2018-2020
Haojie Chen2018-2020\
Xiaoxin Xie2019-2020\
Junyi Fan’an2019-2020\
Mu’en Li2019-2020\